Wydarzenia Halsowanie U Bezana Żaglokultura Żaglopodróże Sylwetki
Debiuty Korespondenci Galeria Pogoria Linki Home

 

 

 

Nieznana Karta Życia.

Londyn 10.01.2008.

 

 

Władysław Raczkiewicz Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie.

Urodzony 28 stycznie 1885r na Kaukazie. Był synem sędziego i wnukiem uczestnika Powstania Styczniowego, który po konfiskacie mienia i zesłaniu na Syberię został osiedlony na Kaukazie. Ukończył gimnazjum w Twerze, studiował w Petersburgu, gdzie wstąpił do nielegalnej Organizacji Młodzieży Narodowej, a później do ZMP „Zet” odgrywając tzw. wiodącą role. Wydział Prawa ukończył na uniwersytecie w Dorpacie w Estonii, w roku 1911. Po odbyciu służby wojskowej został adwokatem w Mińsku stolicy Białorusi. W roku 1917 jako były chorąży armii carskiej zaangażował się w tworzenie polskich formacji zbrojnych na terenie Rosji. Na I Ogólnym Zjeździe Wojskowych Polaków w Piotrogrodzie wybrano go przewodniczącym ( honorowym przewodniczącym został Józef Piłsudski ) Był prezesem Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego, po zwycięstwie bolszewików przeniósł się do Mińska. Współdziałał z Radą Regencyjną. Wojnę ukończył w stopniu majora. W 1921r został mianowany ministrem spraw wewnętrznych. Był nim mianowany trzykrotnie. Kilkakrotnie był wojewodą. Został senatorem w 1930r, a następnie marszałkiem Senatu. Po objęciu urzędu Prezydenta RP 30 września 1939 roku ,mianował premierem gen. Władysława Sikorskiego. Po tragicznej śmierci gen. W. Sikorskiego, urząd premiera przekazał w ręce Stanisława Mikołajczyka. Po konferencji jałtańskiej wielkie mocarstwa koalicji, cofnęły uznanie dla Polskiego Rządu na uchodźstwie. Władysław Raczkiewicz zmarł 06 czerwca 1947r desygnując przedtem na stanowisko Prezydenta RP Augusta Zalewskiego.

Z postacią Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza związane są pamiątki z „Regat YKP – 1943” ( historię tą szczegółowo opisałem w cyklu pt. W poszukiwaniu historii) Bardzo ciekawym jest, że dotychczas sądzono, iż W. Raczkiewicz związany był z Yacht Klubem Polski jedynie przez objęcie funkcji Honorowego Komandora YKP na wniosek listu ( w literaturze mylnie określanego mianem, dyplomu) o treści.

„Yacht Klub Polski Przesyłając Banderę klubową zwraca się do Pana Prezydenta z prośbą o przyjęcie zgodnie z dotychczasową tradycją godności Honorowego Komandora Klubu. Pomni, że Yacht Klubowi Polski nadana została Bandera naszej Marynarki Wojennej, zapewniamy, iż stale spełniamy obowiązek krzewienia hasła

„ Navigate necesse est, vivere non est necesse”

Warszawa 5 listopad 1943.”

Trzeba podkreślić, że funkcja Honorowego Komandora YKP, tradycyjnie przekazywana była pełniącemu urząd Prezydentowi RP. Dlatego całkowicie zaskakujący jest dokument odnaleziony kilka dni temu w zbiorach zachowanych po W. Raczkiewiczu. Dokumentem tym jest legitymacja nr 114 z dnia 31 sierpnia 1936 roku, stwierdzająca, że Władysław Raczkiewicz Wojewoda Pomorski, jest członkiem rzeczywistym Yacht Klubu Polski Oddział Morski Gdynia. Oznacza to, że osoba Władysława Raczkiewicza z żeglarstwem polskim, a w szczególności z YKP związana była długo wcześniej, niż dotychczas sądzono.

Fakt ten w zestawieniu do innych sławnych postaci związanych z Yacht Klubem Polski, na przestrzeni jego istnienia nadaję z pewnością większy prestiż samej organizacji, jak i jej członkom. Podkreśla też, jakim ważnym aspektem społeczno-gospodarczym, było w okresie międzywojennym dbałość o rozwój Polski na morzach. Żeglarstwo, jako potencjalna „wylęgarnia”, przyszłych oficerów i marynarzy, marynarki handlowej i wojennej, otoczone było przez państwo specjalną opieką. Bycie żeglarzem, było w tym okresie formą społecznej nobilitacji, oraz rękojmią etycznych zachowań i pozytywnych cech charakteru.

Ciekawy jest też inny eksponat, zachowany w zbiorach Instytutu im. gen Sikorskiego w Londynie.


Na fotografii widzimy Marszałka Polski Edwarda Rydza-Śmigłego podczas uroczystego podniesienia Bandery w klubie żeglarskim. Niestety dokumentacja nie pozwala na dzień dzisiejszy powiedzieć, który klub widzimy na zdjęciu. Bardzo ciekawe jest jednak to, że Marszałek Rydz-Śmigły ubrany jest w przepisowy strój żeglarski, typu galowego. Strój taki był obowiązujący także w YKP w okresie międzywojennym. Fotografia jest jednak zrobiona pod takim kątem, że nie można rozpoznać emblematu na czapce, co uniemożliwia dokładną identyfikacje.
Niemniej jednak, sam fakt zaangażowania osoby w randze Marszałka Polski w obchody żeglarskiej uroczystości, potwierdza moje poprzednie stwierdzenia.

 

Oczywiście prace nad poszukiwaniem pamiątek polskiego żeglarstwa, będą kontynuowane. W Przypadku nowych znalezisk dotychczasowe dane zostaną uzupełnione, lub zyskają zupełnie nową jakość. Tak mam nadzieję stanie się już niebawem. Ostatni okres spędziłem na odszukiwaniu archiwów dotyczących Żaglowca Szkolnego „Lwów”, a zgromadzony materiał właśnie przygotowuję do publikacji na stronie.

Zapraszamy, zatem do historycznych wycieczek wraz z pogoria.org

Kolejny raz specjalne podziękowania dedykuję pracownikom Instytutu Historycznego i Muzeum im. Gen Sikorskiego w Londynie.

Tomasz Bezan Mazur.